چری از خودروی مفهومی با کمترین مقاومت در برابر باد در جهان رونمایی کرد








چری از خودروی مفهومی با کمترین مقاومت در برابر باد در جهان رونمایی کرد – چرخان








































منبع: https://charkhan.com/153533/%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی