چری شاسی‌بلند برقی Exeed Exlantix ET را تولید می‌کند
چری شاسی‌بلند برقی Exeed Exlantix ET را تولید می‌کند – چرخان


منبع: https://charkhan.com/151344/%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-exeed-exlantix-et-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی