چگونه ماشینی را که باتری خالی کرده است، روشن کنیم؟
چگونه ماشینی را که باتری خالی کرده است، روشن کنیم؟ – چرخانمنبع: https://charkhan.com/145730/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی