کاتالوگ بایک (بیجینگ) X55 تیگارد موتور و دیار خودرو منتشر شد
کاتالوگ بایک (بیجینگ) X55 تیگارد موتور و دیار خودرو منتشر شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/145928/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D9%86%DA%AF-x55-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی