کامیون 20 تن دانگ فنگ با زامیاد به ایران می‌آید
کامیون 20 تن دانگ فنگ با زامیاد به ایران می‌آید – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148636/%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-20-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی