کامیون SHACMOTO X5000 آرین دیزل پایا در نمایشگاه خودرو اصفهان
کامیون SHACMOTO X5000 آرین دیزل پایا در نمایشگاه خودرو اصفهان – چرخانمنبع: https://charkhan.com/132613/%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-shacmoto-x5000-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی