کاپرا U و B گروه بهمن در 4 نسخه عرضه خواهد شد؛ از تک کابین تا اتوماتیک!
کاپرا U و B گروه بهمن در 4 نسخه عرضه خواهد شد؛ از تک کابین تا اتوماتیک! – چرخان

منبع: https://charkhan.com/157170/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7-u-%D9%88-b-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-4-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی