کرمان موتور: نام خودروی جدید را انتخاب کرده و همان خودرو را جایزه بگیرد
کرمان موتور: نام خودروی جدید را انتخاب کرده و همان خودرو را جایزه بگیرد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/130703/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی