کسب 5 ستاره ایمنی توسط جیلی گلکسی L7 در تست C-NCAP
کسب 5 ستاره ایمنی توسط جیلی گلکسی L7 در تست C-NCAP – چرخان

منبع: https://charkhan.com/154232/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-5-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-l7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-c/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی