کشنده فاو J7 با نام هنگران هرون X7 به صورت مونتاژی به ایران می‌آید!
کشنده فاو J7 با نام هنگران هرون X7 به صورت مونتاژی به ایران می‌آید! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/153714/%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%88-j7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-x7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی