کلوت اتوماتیک به عنوان پیکاپ جدید مکث موتور، وارد بازار شد
کلوت اتوماتیک به عنوان پیکاپ جدید مکث موتور، وارد بازار شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/139119/%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%AB-%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی