کوروس 3 و 5؛ خودروهایی که قرار بود توسط دیار خودرو وارد بازار ایران شوند!
کوروس 3 و 5؛ خودروهایی که قرار بود توسط دیار خودرو وارد بازار ایران شوند! – چرخان
منبع: https://charkhan.com/129492/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-3-%D9%88-5%D8%9B-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی