کیا K5، سونت و سلتوس به خریداران تحویل داده شدند
کیا K5، سونت و سلتوس به خریداران تحویل داده شدند – چرخان

منبع: https://charkhan.com/158264/%DA%A9%DB%8C%D8%A7-k5%D8%8C-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی