کی ام سی X5 در نمایشگاه مشهد رسماً رونمایی شد
کی ام سی X5 در نمایشگاه مشهد رسماً رونمایی شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148713/%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C-x5-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی