گروه بهمن در نمایشگاه خودرو مشهد حضور می‌یابد

گروه بهمن در نمایشگاه خودرو مشهد حضور می‌یابد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/128030/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی