گزارش تصویری از غرفه سایپا دیزل در یازدهمین دوره نمایشگاه خودرو رشت
گزارش تصویری از غرفه سایپا دیزل در یازدهمین دوره نمایشگاه خودرو رشت – چرخانمنبع: https://charkhan.com/137492/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی