گزارش تصویری از غرفه شایان دیزل در یازدهمین دوره نمایشگاه خودرو رشت
گزارش تصویری از غرفه شایان دیزل در یازدهمین دوره نمایشگاه خودرو رشت – چرخان
منبع: https://charkhan.com/137625/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی