گمرک کرمان؛ گمرک تخصصی ترخیص خودروهای وارداتی شد + سند اختصاصی
گمرک کرمان؛ گمرک تخصصی ترخیص خودروهای وارداتی شد + سند اختصاصی – چرخانمنبع: https://charkhan.com/146424/%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%9B-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی