گک امپاو GAC EMPOW در لیست خودروهای وارداتی؛ 2 خودرو گک در راه ایران
گک امپاو GAC EMPOW در لیست خودروهای وارداتی؛ 2 خودرو گک در راه ایران – چرخان
منبع: https://charkhan.com/143580/%DA%AF%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%88-gac-empow-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%9B-2-%D8%AE/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی