گک امکو GAC EMKOO در لیست خودروهای وارداتی به ایران قرار گرفت
گک امکو GAC EMKOO در لیست خودروهای وارداتی به ایران قرار گرفت – چرخان

منبع: https://charkhan.com/144102/%DA%AF%DA%A9-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D9%88-gac-emkoo-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی