2000 هزار شاهین در بورس کالا عرضه می‌شود!
2000 هزار شاهین در بورس کالا عرضه می‌شود! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/134000/2000-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی