6 موتور جدید سایپا و مگا موتور در دو نسل معرفی شدند!
6 موتور جدید سایپا و مگا موتور در دو نسل معرفی شدند! – چرخان

منبع: https://charkhan.com/152729/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D9%85%DA%AF%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی