آغاز به‌کار یازدهمین دوره نمایشگاه خودرو در استان اردبیل
آغاز به‌کار یازدهمین دوره نمایشگاه خودرو در استان اردبیل – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131065/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی