آغاز تحویل نسخه جدید فیدلیتی پرایم بهمن موتور همزمان با رونمایی در اصفهان
آغاز تحویل نسخه جدید فیدلیتی پرایم بهمن موتور همزمان با رونمایی در اصفهان – چرخان


منبع: https://charkhan.com/132806/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی