اولین شاسی‌بلند برقی جیپ با نام اونجر معرفی شد
اولین شاسی‌بلند برقی جیپ با نام اونجر معرفی شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/130635/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی