اولین محموله خودروهای وارداتی سایپا ترخیص شد
اولین محموله خودروهای وارداتی سایپا ترخیص شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/141474/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی