باشگاه مشتریان فونیکس (FOWNIX) یک مسابقه گلف منحصر به فرد را برای مالکان Tiggo8Pro برگزار کرد


باشگاه مشتریان فونیکس (FOWNIX) یک مسابقه گلف منحصر به فرد را برای مالکان Tiggo8Pro برگزار کرد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/126467/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-fownix-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%AF%D9%84%D9%81/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی