بایک رویژیانگ M3، جایگزینی مناسب برای وانت نیسان با قیمت تنها 240 میلیون!

بایک رویژیانگ M3، جایگزینی مناسب برای وانت نیسان با قیمت تنها 240 میلیون! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/129101/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%98%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-m3%D8%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی