برگزاری نشست تبيين فرصت‌هاي عبور مستقيم توليد در صنعت خودرو با حضور صنعت گران خودرو
برگزاری نشست تبيين فرصت‌هاي عبور مستقيم توليد در صنعت خودرو با حضور صنعت گران خودرو – چرخان


منبع: https://charkhan.com/133774/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی