توصیه یک نماینده مجلس به دولت: مهدی نیازی برای وزارت صمت معرفی نشود








توصیه یک نماینده مجلس به دولت: مهدی نیازی برای وزارت صمت معرفی نشود – چرخان







































منبع: https://charkhan.com/143434/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی