تولید گروه صنعتی ایران خودرو از مرز ۱۰۰ هزار دستگاه عبور کرد
تولید گروه صنعتی ایران خودرو از مرز ۱۰۰ هزار دستگاه عبور کرد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/143681/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی