تیر خلاص وزیر صمت به نمایشگاه خودرو تهران شرکت ایده‌پرداز هرمس؛ نمایشگاهی دیگر برگزار می‌شود!

تیر خلاص وزیر صمت به نمایشگاه خودرو تهران شرکت ایده‌پرداز هرمس؛ نمایشگاهی دیگر برگزار می‌شود! – چرخان
منبع: https://charkhan.com/126419/%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی