جهت گیری فعالیت های گروه سایپا با هدف تحقق «مهار تورم و افزایش تولید»
جهت گیری فعالیت های گروه سایپا با هدف تحقق «مهار تورم و افزایش تولید» – چرخان

منبع: https://charkhan.com/139676/%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%AD/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی