حضور آمیکو در نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته
حضور آمیکو در نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته – چرخانمنبع: https://charkhan.com/133902/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84%D8%8C-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی