دفاع تمام قد زامیاد از وانت کارون در برابر اظهارات نماینده مجلس!

دفاع تمام قد زامیاد از وانت کارون در برابر اظهارات نماینده مجلس! – چرخان
منبع: https://charkhan.com/126078/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی