دنا استاندارد ایمنی عابر پیاده را دریافت کرد

دنا استاندارد ایمنی عابر پیاده را دریافت کرد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/128026/%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی