رشد تولید سایپا در مردادماه با وجود خروج سه خودرو پر تیراژ از خطوط تولید

رشد تولید سایپا در مردادماه با وجود خروج سه خودرو پر تیراژ از خطوط تولید – چرخان
منبع: https://charkhan.com/128645/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی