رونمایی از اولین مینی ون اینرودز مسافربر بهمن موتور در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
رونمایی از اولین مینی ون اینرودز مسافربر بهمن موتور در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل – چرخانمنبع: https://charkhan.com/130605/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی