رکورد شتاب صفرتاصد دنیا توسط هایپرکار برقی پینین‌فارینا شکست، فقط 1.86 ثانیه!
رکورد شتاب صفرتاصد دنیا توسط هایپرکار برقی پینین‌فارینا شکست، فقط 1.86 ثانیه! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/132446/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی