زمان اعلام نتیجه ثبت نام سامانه یکپارچه خودرو و آزاد شدن 100 میلیون مشخص شد
زمان اعلام نتیجه ثبت نام سامانه یکپارچه خودرو و آزاد شدن 100 میلیون مشخص شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/143676/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی