شرایط بزرگترین پیش‌فروش محصولات ایران خودرو ویژه جایگزنی خودروهای فرسوده اعلام شد (ویژه دهه فجر)
شرایط بزرگترین پیش‌فروش محصولات ایران خودرو ویژه جایگزنی خودروهای فرسوده اعلام شد (ویژه دهه فجر) – چرخانمنبع: https://charkhan.com/136188/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7-2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی