فروش اعتباری پرشیا خودرو برای خودروهای ب ام و و مینی آغاز شد
فروش اعتباری پرشیا خودرو برای خودروهای ب ام و و مینی آغاز شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/143292/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی