فروش چانگان CS35 پلاس همراه با انتشار کاتالوگ آغاز شد؛ اولین وارداتی سایپا
فروش چانگان CS35 پلاس همراه با انتشار کاتالوگ آغاز شد؛ اولین وارداتی سایپا – چرخان

منبع: https://charkhan.com/139189/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-cs35-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی