قیمت روز محصولات سایپا در ۲۹ آبان ۱۴۰۱+جدول

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک

وانت زامیاد (آپشنال)

تیبا

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰


۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673956/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توقف تولید


توقف تولید


۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


 


۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

کوییک R پلاس اتوماتیک

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


کوییک پلاس اتوماتیک

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰


۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰


۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰


۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰

کوییک R

 

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


شاهین

سایپا 151

ساینا

سایپا

نام خودرو

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

تیبا 2

پیکاپ کارون

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰


۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۹ آبان ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید:
ساینا S

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰

۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی