مراسم تست درایو فونیکس تیگو8 پرو پلاگین هایبرید (PHEV) مدیران خودرو برگزار شد
مراسم تست درایو فونیکس تیگو8 پرو پلاگین هایبرید (PHEV) مدیران خودرو برگزار شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/137878/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%888-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی