میزان داخلی‌سازی کشنده دیما (DIMA AT) خودروسازی مایان اعلام شد!

میزان داخلی‌سازی کشنده دیما (DIMA AT) خودروسازی مایان اعلام شد! – چرخان
منبع: https://charkhan.com/127288/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%A7-dima-at-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی