میزان داخلی سازی جک J4 کرمان موتور، کاهش یافت!

میزان داخلی سازی جک J4 کرمان موتور، کاهش یافت! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/125660/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%DA%A9-j4-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی