همایش بزرگ دیزلیران با حضور کامیون‌های اسپرت برگزار شد
همایش بزرگ دیزلیران با حضور کامیون‌های اسپرت برگزار شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/143003/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی