وانت جدید شرکت چینی JMC با پیشرانه فورد معرفی شد
وانت جدید شرکت چینی JMC با پیشرانه فورد معرفی شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/139240/%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-jmc-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی