کراس‌اوور ری‌را ایران خودرو، توانست استاندارد حفاظت از عابر پیاده را کسب کند
کراس‌اوور ری‌را ایران خودرو، توانست استاندارد حفاظت از عابر پیاده را کسب کند – چرخان
منبع: https://charkhan.com/136620/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی